slider1

KLAAR OP MAAT

De levensloop van een gebouw kent verschillende fases. Beheren, aanpassen aan nieuwe normen of andere functies, onderhoud, renoveren… een gebouw is nooit af. Een gebouw heeft een levenscyclus. Iedere fase heeft zijn eigen problematiek en vraagt om specifieke kennis en doordachte oplossingen.
KOM

WAT IS KLAAR OP MAAT?

klaar op maat is een organisatie van deskundigen en adviseurs op het gebied van vastgoedbeheer, ontwikkeling, ontwerp, onderhoud, exploitatie, renovatie en realisatie. Wij leveren diensten op maat, waarbij wij de zaken resultaatgericht en transparant aanpakken: klaar.

UNIEK KENNISPLATFORM

Alle samenwerkingspartners zijn ervaren en deskundig en hebben een goede reputatie op hun specifieke vakgebied. Daarnaast beschikken we ieder over een groot, onafhankelijk netwerk van experts. Samen vormen wij een uniek kennisplatform, waar kennisuitwisseling en -opbouw zorgen voor een groot innovatievermogen. Dit willen wij graag delen met de opdrachtgever.

WAAROM KLAAR OP MAAT?

Een integrale aanpak afgestemd op de vraag ontwerpen wij een procesoplossing en zorgen voor het juiste team van experts. Alle benodigde kennis en vaardigheden voegen wij samen tot een passende puzzel: optimaal op elkaar afgestemd en zonder overlap, waardoor onnodige kosten worden vermeden. Maatwerk u kunt naar behoefte modules en diensten wel of niet inzetten en houdt zo zelf de regie over de invulling van de puzzel. Innovatieve oplossingen ons kennisplatform biedt oplossingen die vaak verder gaan dan de vraag, door deze in een breder kader te plaatsen en te benaderen vanuit de totale gebouwcyclus.

Wat en hoe

CYCLISCHE AANPAK VOOR EEN DUURZAME LEVENSLOOP

klaar op maat heeft een integrale beheermethodiek voor gebouwen ontwikkeld, waarbij de levensloop van een gebouw als een cyclus wordt benaderd.

klaar op maat biedt gebouweigenaren een modulair pakket diensten aan dat aansluit bij de fases van de gebouwcyclus. Voor uw opgave hebben wij altijd een passend advies en de juiste dienst. Onze cyclische benadering van uw vraagstukken ontstaan vanuit het beheer en zal bijdragen aan een duurzame levensloop van uw gebouw.

wat-en-hoe

WERKWIJZE

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn van een gebouw of heeft u een concrete vraagstelling? Vraag ons naar een eerste advies. Na een gedegen inventarisatie maken wij een scherpe probleemanalyse. Deze analyse vormt het uitgangspunt voor een globaal plan van aanpak. Samen met u worden daarna de vervolgstappen bepaald en het gewenste pakket modules samengesteld.

klaar op maat biedt een compleet pakket modules en diensten op het gebied van:

 • probleemanalyse
 • ontwerp
 • financiële advisering
 • planning
 • projectbegeleiding en -beheer
 • risicomanagement

Alles onder regie van uw aanspreekpunt van klaar op maat.

schema-2

Over ons

KOM KWALITEITEN

klaar op maat is uw onafhankelijke  partner op het gebied van vastgoedbeheer, ontwikkeling, ontwerp, onderhoud, exploitatie, renovatie en realisatie.

klaar op maat bundelt kennis en ervaring over een breed scala van expertise. Deskundigheid voornamelijk op het gebied van volkshuisvesting, gemeentelijk vastgoed, zorg, maatschappelijk en commercieel vastgoed. Vanaf initiatieffase, ontwikkeling tot en met de uitvoeringsfase in de vorm van directievoering en kwaliteitscontrole. Techniek en architectuur. Beheer en onderhoud van vastgoed met een continue beheersing en controle van het traject, zowel op technische als het financiële vlak.
Onze werkwijze kenmerkt zich door samenwerking en kennis deling. Wij komen daardoor tot een gedragen oplossing voor alle deelnemende partijen inclusief de gebruikers. Maatwerk en afspraak is afspraak. Wij werken daarbij met directe en heldere communicatie en een transparante werkwijze: klaar.

De dienstverlening van klaar op maat  laat zich in de volgende kernwaarden omschrijven: betrouwbaar, transparant, betrokken, passie, flexibel, klantgericht en toegankelijk.

kwaliteiten

BETREKKEN GEBRUIKERS

CONSUMENT?

Huisvesting is een primaire levensbehoefte. Huisvesting in de zin van wonen, maar ook als onderkomen voor bijvoorbeeld werk, scholing, opvang. De gebruiker van de huisvesting wil zich thuis voelen. De bewoner, de docent, de leerling, de werknemer: het zijn allemaal gebruikers en soms eigenaren van het gebouw dat in de huisvestingsbehoefte moet voorzien. Heeft deze gebruiker iets te vertellen gehad , mogen meebeslissen over het gebouw? Helaas is dat vaak niet het geval. Mag de gebruiker gezien worden als een consument van huisvesting? Een consument heeft keuzes in de te “consumeren” artikelen. Huisvesting wordt in het algemeen niet als een consumenten artikel gezien, maar het wordt wel geconsumeerd in de vorm van het gebruik. Waarom heeft de woon- en leefconsument maar zo weinig keuzes in het artikel? Waarom worden vraag en aanbod niet optimaal afgestemd? Er worden gebouwen gerealiseerd die niet of nauwelijks zijn afgestemd op de daadwerkelijke vraag. In een duurzame samenleving is het noodzakelijk om dit juist wél te doen. Het is de taak van de participanten in de gebouwcyclus om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te springen. De middelen om te komen tot een consument gerichte huisvesting.

De gebruiker, de consument wordt door Klaar Op Maat als een volwaardige partner in het gebouwbeheerproces gezien. Als huisvesting beheerder en facilitator zijn wij verantwoordelijk voor de optimale vertaling van de huisvesting eisen en wensen in de te beheren en beheersen gebouwen, binnen de kaders gesteld door de opdrachtgever. Dit geldt voor nieuwbouw, verbouw, opwaardering en instandhouding van de bestaande voorraad. Wij staan voor een integrale ontwerp en beheer benadering waarvan het resultaat een duurzame, leefbare en gebruiksvriendelijke huisvesting moet opleveren.

"Elke vraag krijgt zijn antwoord..."

Voor wie

EIGENAREN EN BEHEERDERS WONINGBOUW
EIGENAREN EN BEHEERDERS ZORG VASTGOED
EIGENAREN EN BEHEERDERS MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Voorbeelden:

Vele woningbouwcorporaties staan binnen nu en enkele jaren voor de omvangrijke opgave om het huidige woningbezit te voorzien van een hoger energielabel. Steeds vaker worden sloopbeslissingen vervangen door renovatie en groot onderhoud.

Op het gebied van onderwijshuisvesting en zorg vastgoed zien wij als KOM een aantal diensten.

ONTZORGEN

 1. Advisering in MJOP. Interieur en exterieur. Reserveringen, investeringen.

Het verzorgen van opnames van het huidige huisvestingsbestand. Vanuit de 0-positie of op basis van bestaande opnames. Deze laatste worden (steekproefsgewijs) gecontroleerd en ge-update. Conditiemeting van gebouwelementen, kwalitatieve en kwantitatieve opnames. Op basis van deze informatie adviseren in reserveringen en investeringen voor instandhouding, renoveren of opwaarderen.

 1. Inventariseren van huisvesting. Invoeren gebouwen in 3 D model. Van daaruit beheersplannen opstellen.

Als hulpmiddel voor diverse beheerstaken kan het gebouwbestand in 3 D modellen, Bouw Informatie Modellen (BIM), worden vastgelegd. Afhankelijk van de behoefte kan het model zo worden ingericht dat er diverse informatie aan gebouwdelen en bouwelementen gekoppeld kan worden.

 1. Goede inventarisatie in 3 D modellen als basis voor: inrichtingsplannen, aanpassingen, renovatie- en onderhoudsplannen (levensduurverlengend).

Het virtuele gebouw is een hulpmiddel in diverse exploitatie of verander trajecten. Het model biedt informatie over materialen en levensduur van de materialen, over isolatiewaarden, over energiezuinigheid. Tevens een visueel hulpmiddel voor bijvoorbeeld gebouwaanpassingen of inrichting van de gebouwen en de gewenste veranderingen of vernieuwingen hiervan.

 1. Opzetten van organisatie (netwerkmodel) voor klachtenonderhoud. Rapportage ook met behulp van 3 D model.

Het personeel in onderwijs moet zich niet bezig hoeven te houden met de technische kanten van de huisvesting. Zeker het oplossen van klachten dient door ondersteunende partijen worden verzorgd. KOM kan hierin de helpende hand beiden. Door het opzetten van een “klachten-portal” kunnen de gebruikers van de onderwijsgebouwen eenvoudig de klachten melden. Deze worden door het uitvoerend netwerk van KOM opgelost. Verantwoording van de uitgevoerde werkzaamheden gebeurt door KOM.

 1. Professionele advisering op basis van signalering klachten van structurele aard.

Vanuit de rapportage van de klachten wordt de conditie van de gebouwen tevens gemonitord, tezamen met het MJOP. Deze bundeling van informatie levert input voor de advisering over structurele aanpak van (onderdelen) van de gebouwen.

HUISVESTINGSTRATEGIE

 1. Inventariseren huisvesting. 3 D model. Faciliteiten overzichtelijk samenvoegen.

Door een grondige inventarisatie van de huisvesting, de conditiemetingen en klachtenrapportage ontstaat een integraal overzicht van de totale huisvesting. De feitelijk ruimtelijke en technische kaders voor het gebruik: onderwijs.

 1. Basis voor lange termijn planning afstemmen behoefte op aanbod van huisvesting.

De totale huisvesting, in kwalitatieve en kwantitatieve zin kan worden afgezet tegen de behoefte. Een gedegen grondslag voor het integraal huisvestingsplan.

 1. Op basis van afstemming haalbaarheid onderzoeken van uitbreiding, inkrimping, verhuizing, afstoten, enzovoort. Haalbaarheid op basis van ruimtelijke en financiële kaders.

Het IHP kan een verdieping krijgen door een doorvertaling te maken. Als basis dient de rijke informatie verkregen uit de diverse diensten van KOM zoals hiervoor beschreven. De kennis die KOM heeft van ruimtelijke vraagstukken dient om een doorvertaling te maken van de visie uit het IHP. De vraagstelling vanuit het IHP, de toekomstige behoefte wordt gemeten aan de bestaande huisvesting. Discrepanties worden inzichtelijk gemaakt en in basis vertaald in mogelijke oplossingen: zoals verbouw, nieuwbouw, afstoten, herbestemmen van huisvesting. En hieraan gekoppeld de eerste investeringen met doorvertaling naar toekomstige exploitatie.

PROJECTEN

Kleinschalige Zorg

Klaar op Maat heeft in kleinschalige zorg diverse projecten gerealiseerd of in ontwikkeling. In opdracht van zorginstellingen, woningbouwcorporatie en ontwikkelaars kenmerken de projecten zich door de grote betrokkenheid van de gebruikers of vertegenwoordiging van de gebruikers. Het optimaal afstemmen op de wensen en eisen van de toekomstig gebruikers is de rode draad in alle projecten: het consument gericht denken en werken van KOM.  Vanaf initiatief tot en oplevering en nazorg heeft KOM de projecten mee ontwikkeld en vormgegeven. Projecten voor min-of-meer zelfstandige jongeren tot sterk zorgbehoevende dementerende ouderen zijn gerealiseerd of in ontwikkeling.

Projecten in Eersel, Rosmalen, Eindhoven, Son & Breugel, Berkel-Enschot, Asten, Valkenswaard, Oosterhout.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgoedbeheerplan

afgestemd op beleid
beheersbare kosten
actueel inzicht in status
terugkoppeling
maatwerk

Besparing op het budget

BIM

Bouw Informatie Model

Informatiemodel ten behoeve van beheer en onderhoud

Directievoering

functionele coördinatie tijdens uitvoeringsfase en nazorgfase.

voorzitten bouwvergaderingen

financiële bewaking op uitvoering

kwaliteitsbewaking op uitvoering

bewaking en controle op planningen

Aanpak bestaande voorraad

renovatie en functionele opwaardering

bewonersparticipatie: consumentgericht ontwerpen

ontwerpen, bouwvoorbereiding

levensloopbestendige aanpassingen

verbeteren energielabel

Projectmanagement

opstellen plan van aanpak

aanpak offerte-traject en opdrachtverstrekking

overleggen en onderhandelen met aannemer(s)

organiseren bewonersavonden en individuele gesprekken met bewoners

voorzitten bouwvergaderingen

financiele bewaking  uitvoering

bewaking van kwaliteit

Contact

klaar op maat is een organisatie van deskundigen en adviseurs uit diverse adviserende disciplines in de bouw met de nadruk op wonen en maatschappelijk vastgoed.

klaar op maat
Floralaan West 189
5644 BK Eindhoven
info@klaaropmaat.nl

Uw naam (verplicht)

Email (verplicht)

Onderwerp

Uw vraag